Visionen: Gotland blir ledande i hållbart företagande

Hållbart företagande betyder att ha en långsiktig strategi för ekonomi, miljö och socialt ansvar
Hållbarhet kallas ofta CSR (Corporate Social Responsibility = Företagens Sociala Ansvar), vilket har varit den vanliga beteckningen under många år. Den beteckningen har de senaste åren börjat glida över till Hållbarhet, dvs. ett ansvar för att allt det man gör är hållbart.

Världens ledare har förbundit sig till sjutton Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande femton åren:
– 
Att utrota extrem fattigdom.
– Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
– 
Att lösa klimatkrisen.
Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Men om målen ska fungera måste alla känna till dem.

Hållbara Gotland är det regionala nätverket för att bidra till de globala målens uppfyllande. Genom att vara aktiv i detta ger vi också möjlighet till utveckling av samhället och företagen.

Varför ett nätverk och varför på Gotland?

Miljö, klimat, etik, mänskliga rättigheter och samhällsengagemang är viktigt för Sveriges företag och organisationer, ja för hela samhället. Företag och organisationer arbetar idag aktivt med hållbarhetsfrågor, de har miljöpolicys och leverantörskoder, arbetar med jämställdhet och antidiskriminering.
Grundläggande är att hållbarhetsarbetet måste vara ekonomiskt lönsamt – på sikt. Idag inser de flesta att ett aktivt hållbarhetsarbete ä ett måste om man vill vinna upphandlingar, skapa långsiktiga affärsrelationer, utveckla samhällsservice.

Företag och organisationer som arbetar systematiskt med hållbarheten som ledstjärna skapar sig alltid ett försteg hos myndigheter (LOU) och allmänhet vad gäller försäljning. Att arbeta med hållbarhet skapar förtroende och utvecklingsmöjligheter. Företag med hållbarhetsfokus samarbetar och tar fram nya produkter och tjänster (ofta i kombination).

Det här sker internationellt och på nationell nivå. Men för att det ska bli ett genomslag behövs det genomföras på regional nivå. Nära dem det berör: konsumenter, producenter, leverantörer, beställare. Ett regionalt nätverk kan bidra till att sprida kunskaper och dela erfarenheter som behövs för den hållbara utvecklingen. Därför behövs ett nätverk på Gotland!

Vad ska ett nätverk erbjuda?

Det finns företag och organisationer på Gotland som har arbetat med hållbarhetsfrågor under flera år. Det finns de som står i startgroparna och det finns de som behöver en uppmuntrande knuff in i hållbarhetsarbetet. De som just nu är i färd med att starta behöver dela erfarenheter men också tillföras ny kunskap. De som har arbetat längre med dessa frågor behöver fylla på med nya kunskaper och få del av goda exempel. De som ännu inte reflekterat särskilt mycket över hållbarhetsfrågorna behöver en arena för praktiska erfarenheter, av hur man arbetar och vilka vinster det innebär.

Nätverket erbjuder  kontakter mellan olika delar av civilsamhället, företagande och politik.

Det kan göras på olika sätt. Seminarier och föreläsningar, studiebesök och projekt. En metod som vi kommer att använda oss av är ERFA-grupper, ett beprövat sätt att dela med sig av sina erfarenheter. För att nå resultat i sitt hållbarhetsarbete krävs många gånger att man samarbetar med andra. Ibland med andra med en helt annan verksamhet och ibland med några som man kan jämföra sig med. Nätverket stärker och utvecklar.

Vi hoppas att så många gotländska företag, organisationer och intressenter deltar i vårt hållbara nätverk. Tillsammans når vi målen!